Hockeyclub Ares

bijgewerkt op

Jaarverslag verenigingsjaar 2005-2006

Algemeen beeld.

Dit seizoen heeft vooral in het teken gestaan van de aanleg van de twee nieuwe kunstgrasvelden. Het oude veld was tot de draad versleten en moest voor 1 september 2005 worden vervangen. Intensief overleg met de gemeente over de veiligheid van dat veld, heeft er uiteindelijk toe geleid dat besloten werd de positie van het oude veld op te geven en terug te keren binnen de eigen omheining. De onwilligheid van de gemeente om mee te werken aan het afsluiten van het sportpark heeft Ares doen besluiten om niet meer het risico aan te gaan, dat een gloed nieuw veld slachtoffer van vandalisme zou worden. De méér kosten van ca 70.000 euro konden worden opgebracht. Het besluit daartoe werd al in het voorgaande seizoen genomen. Op 10 september konden de velden worden officieel in gebruik worden genomen in bijzijn van Loco-Burgemeester Fokko Spoelstra. Op die dag werd ook de Ans Venhoeven speelplaats door de familie geopend en werden contracten met de sponsoren Rabobank en Intersport Jonker getekend. Het nieuwe halve kunstgrasveld werd daarmee tot Rabobankveld gedoopt. Iedereen die vanaf dat moment het complex Ares bezocht was verrast door de compactheid en compleetheid van het complex. Helaas moeten we vaststellen dat een jaar later nog niet alles af is. Door de grote inspanningen in de zomer van 2005 is de moed om alles snel af te maken een beetje in de schoenen gezonken. Het waren te weinig vrijwilligers die teveel hebben moeten doen. Helaas stagneert de grote ledengroei van de afgelopen jaren. Een stagnatie die ook aan het einde van 2005-2006 nog niet voorbij is. Het lukt ons nog niet om de jeugd langer vast te houden. Ieder jaar houden nog te veel spelers en speelsters het voor gezien. Ook de verwachte groei bij het Knotshockey blijft nog uit. Bar en boos was het einde van de winter. Na een intensieve zaalperiode verlangde iedereen weer naar het gras. Dat lag er besneeuwd en onbespeelbaar bij. Voor de spelers een teleurstelling. Voor het wedstrijdsecretariaat een tour de force om iedere keer weer, meestal voor nop, een nieuw programma in elkaar te draaien.

Bestuur.

Bestuursvergaderingen.

18 Juli 2005, 15 augustus, 13 september, 11 en 25 oktober, 19 november, 10 januari 2006, 21 februari, 21 maart, 25 april, 23 mei en 27 juni. Waarom er meer vergaderd werd dan de jaren daarvoor is niet duidelijk. Wellicht is dat ingegeven doordat het bestuur behoorlijk vernieuwd is. Voor een deel zal het te maken hebben gehad met een paar nieuwe ontwikkelingen in het evenementenbeleid. Doordat op het laatste moment Sander Mammen informeel tot het bestuur is toegetreden, juist om het evenementenbeleid vorm te geven, moest weer wat meer worden overlegd.

ALV 10 september 2005

Bestuur vanaf 10 september 2005 : Peter Steenmeijer, Voorzitter; Jan Slot, Operationele Dienst; Coen Weddepohl, Secretaris; Robert-Jan Rijkers, Penningmeester; Jules Groenenberg, Hockeytechniek; Peter Zwarts, Clubhuis en Bar; vacature (Sander Mammen onder verantwoordelijkheid voorzitter)Evenementen, vacature(Peter Steenmeijer a.i.),PR.

Belangrijkste agendapunten waren de rekening 2004-2005 en de begroting 2005-2006. De begroting laat een tekort zien, dat wordt veroorzaakt door de investeringen in de velden.

Onder de leden was een grote enquête gehouden en de resultaten werden tijdens de vergadering getoond. Ontevredenheid was er vooral over de staat van veld 2 en de netheid van de kleedkamers. Gelukkig zou met opening van de nieuwe velden de grootste ergernis zijn weggenomen. De kleedkamers worden opgeknapt.

Afscheid werd genomen van Aad Verveld en Carice Spijkers. Aad heeft vanaf 1999 de penningen beheerd en aan de wieg gestaan van drie mooie velden. In zijn periode is er door Ares voor bijna 1 miljoen euro geïnvesteerd. Zijn contacten met de bank waren daarbij van doorslaggevend belang. Redenen genoeg om hem tot Erelid te benoemen. Robert-Jan Rijkers werd in zijn plaats benoemd tot penningmeester. Peter Zwarts en Peter Steenmeijer werden herbenoemd tot bestuurslid resp. voorzitter. Dat laatste ging gepaard met de benoeming tot Erelid, dit vanwege de grote verdienste die hij samen met Aad voor Ares heeft gehad.

Secretariaat.

Automatisering.

Een grote verandering voor Ares is de overgang naar een centrale administratie van de leden. Hadden tot vorig jaar de penningmeester en ledenadministratie (er waren nog meer disciplines die hun eigen database hadden of nog hebben) nog ieder hun eigen database, waarvan de onderlinge consistentie een voortdurende zorg was, nu is het zo dat in één centrale database van SportLink onze informatie is geplaatst waaruit geautoriseerde disciplines van Ares via internet hun informatie kunnen halen. Een link met de KNHB is aanwezig, zodat ook gegevens over wedstrijden eenvoudig geïntegreerd kunnen worden. Dit zal gaan leiden tot een vereenvoudiging van de administraties, tot minder fouten en tot meer functies.

Omdat we ons nog in een overgangsfase bevinden, zal Ledenadministratie voor een beperkte periode ook nog de oude database bijhouden. Met name de implementatie van de adressering voor de Sticks is een grote zorg.

Vrijwilligers.

Beleid

Begin dit seizoen hebben Edward Augusteijn en Coen Weddepohl het initiatief genomen om een vrijwilligersplatform op te zetten; met als doel om een beleid op de lange termijn neer te zetten, waarbij begeleiding en voorlichting centraal staan; en om uiteindelijk meer vrijwilligers te krijgen.

Doe Ares

Als eerste aftrap hebben zij op 19 mei dit jaar workshops onder de naam “Doe Ares” georganiseerd. >Daaraan is door 13 enthousiaste ouders deelgenomen, die zich allemaal beschikbaar hebben gesteld om een aantal vacatures in te vullen. De reacties achteraf waren zeer positief; en het verzoek was om deze workshops in het najaar van 2006 te herhalen. Voor iedereen die geïnteresseerd is heeft de secretaris op verzoek een digitaal exemplaar van de workshop syllabi beschikbaar.

Vacatures.

Een aantal belangrijke vacatures hebben we dit jaar gelukkig kunnen invullen. Maar onder het mom van vele handen maken licht werk blijft er behoefte bestaan aan uitbreiding van het vrijwilligersbestand. De bedoeling is om hierover periodiek vanuit het vrijwilligersplatform via de Sticks en onze website te communiceren. Aan het einde van het seizoen heeft onze voorzitter zijn functie ter beschikking gesteld, maar hij zal de lopende zaken blijven behartigen tot er een opvolger is gevonden.

Vrijwilligersavond.

Beloofd was een spectaculaire avond. De Greenstreetboys zouden op 24 juni voor ons optreden, maar helaas moesten zij wegens ziekte verstek laten gaan. Desondanks was het gezellig. Een 45-tal vrijwilligers waren aanwezig.

Ledenontwikkeling/Ledenadministratie.

Nadat vorig jaar net het ledenaantal van 600 is gehaald, is dit jaar de gematigde groei van 2004 / 2005 voortgezet: + 2 %. In voorgaande jaren kon er in juni nog een grote ledenaanwas genoteerd worden door de acties bij de lagere scholen. Meestal gaf dat nog een groei van ongeveer 30 leden. Dit jaar is deze actie niet gehouden. Het percentage opzeggingen is niet spectaculair anders dan andere jaren: dat schommelt steeds rondom de 14 %. De grote groei die zich tot twee jaar geleden voordeed is voorbij. Mogelijkerwijs bevinden we ons in een consolidatie fase.

Het aantal leden heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

seizoen

begin-

stand

Bij

in %

Af

in %

eindstand

 

Groei-

percentage

1999 / 2000

349

54

-

61

-

342

- 2

2000 / 2001

342

103

30

45

13

400

+ 17

2001 / 2002

400

108

27

62

16

446

+ 12

2002 / 2003

446

122

27

65

15

503

+ 13

2003 / 2004

503

155

31

65

13

593

+ 18

2004 / 2005

593

101

17

90

15

604

+ 2

2005 / 2006

604

96

16

83

14

617

+ 2

Technische Commissie/Technische Zaken.

Algemeen.

De technische commissie bestond afgelopen jaar uit Jules Groenenberg , tevens lid van het Bestuur; Bartje Vos , Johan Tervoert en Bart Wortelboer. De TC werd uitgebreid met coördinatoren voor de diverse leeftijdsgroepen binnen de jeugdelftallen.
Iedere maandagavond om de 14 dagen was de TC bijeen in het clubhuis om technische hockeyzaken door te nemen. Tevens diende deze avonden als inloop voor spelers/speelsters alsmede ouders, wanneer deze met vragen zaten. De gelden van Centurio werden wederom goed besteed (ballenkanon).

Het aanstellen van een aparte keeperstrainer (Hans van Loon ) begint zijn vruchten af te werpen. Een ieder die zich afgelopen jaar heeft ingezet worden uiteraard vanaf deze plaats nogmaals bedankt.

Senioren.

Helaas waren wij genoodzaakt om lopende de competitie ons Dames 4 elftal terug te trekken uit de competitie. Te weinig dames en een samengaan met een 5 tal speelsters vanuit EPE mislukte. Uiteraard was de promotie van ons tweede damesteam een hoogtepunt. Zowel Dames 1 als Heren 1 handhaafden zich; al was het bij de Heren met moeite.

Hartverwarmend is het om te zien, dat wanneer een ploeg (Heren 1) in de problemen zit; er toch weer een aantal spelers zijn, die de stick oppakken en Heren 1 hulp aanbieden. Ook dames 1 verdient een groot compliment. De dames hebben unaniem besloten, om na een toch wel moeilijk seizoen, er nog een jaar aan vast te knopen, mede in het belang van de vereniging. Voor heren 4 was dit het laatste seizoen. De oud studenten kunnen het niet meer opbrengen om elke week weer, uit heel Nederland, een balletje te slaan. Jammer, maar het is niet anders. Heren 2, 3 en Dames 3 speelden met wisselend succes; evenals de beide veteranenteams en natuurlijk niet te vergeten het dinsdag veterinnenteam.

Junioren.

Allereerst het kampioenschap van Meisjes B1 en Meisjes C3. En uiteraard niet te vergeten Jongens B1 dat meedraaide in de topklasse en daar de nodige punten behaalde. Ook de prestaties van de overige jeugdteams geven hoop voor de toekomst. Verheugend is het dat in het nieuwe seizoen in diverse leeftijdsklassen 2 teams samengesteld kunnen worden, waardoor selectie tot de mogelijkheden gaat behoren.

Hockey driedaagse.

Voor Jeugdtrainers werd voor het eerst de Ares Hockey driedaagse gehouden van 19 t/m 21 oktober 2005. Dit evenement wordt gesponsord door de Rabobank en heeft tot doel om in een korte tijd veel lesstof over te dragen aan jeugdtrainers. Het motto “voor de jeugd door de jeugd” werd daarmee vorm gegeven.

Zaalhockey.

Het zaalhockey neemt binnen ARES toch wel een aparte plaats in. Bij de junioren is zaalhockey verplicht. Het is een prima manier om het winterseizoen door te komen en om tijdens die periode de conditie op peil te houden. Tevens wordt het technisch kunnen van spelers aangescherpt.
Ook de senioren spelen elk jaar weer met groot enthousiasme. De Heren lukt het toch elke keer weer op een hoog niveau mee te draaien. Als enige 2e klasser tussen louter 1>sup>e klassers en overgangsklassers.!!

G-Hockey.

Deze groep is inmiddels uitgebreid tot 11 actieve speelsters/spelers. Elke zaterdag trainen en meedoen aan toernooien. Komend seizoen komt er een heuse competitie.
G-Hockey zit in de lift en ARES blijft niet achter.

Knotshockey.

Een mogelijkheid om hockey te spelen vanaf ongeveer 60 jaar tot ............Op de vrijdagmorgen onder de bezielende leiding van Ben Heppenhuis en Peter Steenmeijer. Uitbreiding van deze doelgroep moet tot de mogelijkheden behoren. Demonstraties werden verzorgd in Zeist, Hattem, Wezep en in Maarssen voor het Ministerie van VWS. Een workshop onder auspiciën van NOC*NSF werd gegeven in WTC Rotterdam.

Trimhockey.

Aresbesteedt veel aandacht aan deze vorm van hockey. Op 3 verschillende dagen kan er getrimd worden. De diverse trimtoernooien zijn een jaarlijks terugkomende happening.

Accommodatie.

Clubhuis.

Nadat in de zomer van 2005 alle zeilen bijgezet zijn geweest om de omgeving van het clubhuis en de velden weer toonbaar te krijgen, was de fut een beetje uit het vrijwilligerscorps dat zich bezighoudt met bouw en onderhoud.
Net lag het terras er weer in toen bleek dat de riolering verstopt zat. Merkwaardig was het dat de douches en wastafels niet afliepen en de toiletten wel, terwijl uit tekeningen zou mogen worden afgeleid dat beide afvoeren via dezelfde riool liepen. Nader graafwerk leerde dat er twee rioolsystemen waren, waarvan één op de sloot uitkwam!!!. Deze pijp was door baldadige jeugd dichtgestopt en veroorzaakte de verstopping. Of hier Ares-jeugd bij betrokken is geweest is niet bekend. Veel werk heeft het wel opgeleverd, want niet alleen moest de verstopping ongedaan worden gemaakt, deze situatie kon zo niet blijven bestaan. Uitgezocht werd hoe het zover heeft kunnen komen dat anno 2005 het douchewater op de sloot werd geloosd. Het verklaarde in ieder geval wel de soms penetrante geur achter het clubhuis. In 1974 is bij de aanleg van het complex uitgegaan van een riolering op een zinkput. Deze zinkput bleek al snel de grote hoeveelheid douchewater niet aan te kunnen. Toen werd er kennelijk nog gedoucht na de wedstrijd. Om te voorkomen dat ook het toiletwater niet kon worden afgevoerd heeft men toen (ca 1976) het douchewater afgekoppeld en een tweede riolering aangelegd, die aangesloten werd op de sloot. Dat kon toen nog. Toen in 1984 besloten werd om Ares op de gemeentelijke riolering aan te sluiten, is men die tweede riolering simpelweg vergeten. De beide rioleringen werden gekoppeld, hetgeen met elkaar een week van hard werken heeft gekost aan een aantal vrijwilligers. Helaas zijn daardoor belangrijke ontwikkelingen, zoals het keepershok en het hok voor de balkenwagens blijven steken in goede bedoelingen.

Bar.

Tijdens het seizoen 2005/ 2006 bestond de barcommissie uit: Peter Zwarts (vergunninghouder, voorzitter); Jan van Zandbergen (vergunninghouder); Erwin van Kints (vergunninghouder); Els van der Mast (secretaris); Vera Meijer (inkoop); Ben Heppenhuis (inkoop); Susan Berkhof (planning clubhuis); Loes Adriaansens (indeling bardienst);

Een jaar met weer meer omzet dan 2004/2005. Dit met gelijk gebleven prijzen. Door meer evenementen is de omzet gestegen, de omzet per lid echter niet. De omzet komt van een, relatief, klein groepje, de anderen zijn toch moeilijker te binden aan de club.

Dit geldt ook voor de bereidheid om extra bardiensten te doen of in te springen als het druk is. In het nieuwe seizoen moeten we hier echt aan werken. Bijvoorbeeld door per seniorenteam 3 mensen ‘barlid’ te maken en daarmee de verantwoordelijkheid voor het goed draaien van de bar te geven.

Dit seizoen is pijnlijk gebleken dat er op vrijdagavonden niet zonder een vaste barbezetting gedraaid kan worden. De vrijdagavonden zonder vaste barbezetting lieten heel veel minder omzet zien, dan de andere vrijdagavonden.

Ben heeft deze taak in de afgelopen jaren met veel enthousiasme, plezier en succes voor zijn rekening genomen, maar moet in verband met zijn gezondheid voor het nieuwe seizoen afhaken. In de persoon van Terri Tervoert hebben we een goede opvolgster. Dit is erg belangrijk daar de afzet op vrijdagen zonder vaste bardienst niet afneemt, maar de omzet wel. Ook voor de woensdagavond zijn we op zoek naar een bardienst, omdat ook dan alle seniorenteams trainen.

Een aantal keer privé gebruik van het clubhuis of goederen van de club heeft duidelijk gemaakt dat dit tot een minimum beperkt moet worden en als het toegestaan wordt dat dit onder strikte regels moet geschieden. Hier zullen dan ook strikte regels voor opgezet worden en door een persoon gecontroleerd op naleving. Velden. Aanleg kunstgrasvelden. Nadat aan het einde van het seizoen 2004-2005 de middenstip uit de oude mat was gesneden, werd onmiddellijk begonnen met de werkzaamheden om het oude veld te ontmantelen. In de zomer van 2005 werden de nog benodigde elementen opgehaald. Een groot aantal tegels werd door jongens A1 ingeladen en weer afgeladen. Toen de oude mat eraf gehaald was, bleek de ondergrond uit veel fijn lava te bestaan zonder rubber. Het plan werd opgevat om een grondruil door te voeren. Het zand dat was overgebleven bij de aanleg van het hoofdveld, aan de zuidkant van het clubhuis was voor velen een doorn in het oog. Dat zand dat eigenlijk nog moest worden afgevoerd, mocht in depot worden gezet, voor later gebruik door de gemeente. Hierdoor behoefde er geen schone grond verklaring te worden aangevraagd en kon dure afvoer van de grond worden ontlopen. Het lava kon dan in aan de zuidkant worden gebruikt voor de aanleg van een Jeu de Boulesveld. Daarmee konden de kosten voor het min of meer toonbaar maken van de zuidpunt tot een minimum worden beperkt. De consequentie zou wel zijn dat het terras ernstig te leiden zou hebben onder het transport. Transport buitenom werd wel overwogen, maar de transportmiddelen waren te breed voor het zuidhek. Na ampel beraad werd de knoop doorgehakt. De desastreuze aanblik van het terras na de grondruil heeft velen de tranen in de ogen doen springen. Over de gehele lengte van het clubhuis en kleedkamers was het terras aan gort. Dankzij heel veel steun van vrijwilligers is dit weer hersteld al is op sommige plaatsen nog wel te zien dat er “iets” overheen gereden heeft. Omdat de bewaking met camera’s goed bevallen was, werd ervoor gekozen ook het tweede kunstgrasveld met camera’s uit te rusten. Gevolg was wel dat er een lange buis moest worden gelegd van meer dan 130 meter, waarin de benodigde leidingen waren opgeborgen. Tegelijk met de grondwerkzaamheden werd dit uitgevoerd en nu zie je niets meer van de inspanningen die en aantal vrijwilligers zich hebben getroost. De namen van Theo Bouwmeester en Tinus Kleverwal mogen hier niet ontbreken. Met heel veel druk op de leveranciers is het gelukt de velden (Veld 2 en het Rabobankveld) op tijd af te krijgen. Op 10 september werden de velden door Loco-burgemeester Fokko Spoelstra geopend. Enige improvisatie was wel nodig, want alles was nog niet klaar. De stroom voor de verlichting werd pas eind september aangesloten, omdat op het laatste moment de juiste aarding bleek te ontbreken. Hoewel we dus mooie velden hadden, kon er in de avonduren nog geen gebruik van worden gemaakt.

Evenementen.

Algemeen.

Met de komst van Sander Mammen als anchorman voor evenementen is het aantal feesten en bijeenkomsten voor de saamhorigheid onder de Ares-leden toegenomen. Onder het kopje Bar wordt daaraan ook al gerefereerd. Er is om praktische reden een scheiding aangebracht tussen junioren tot en met B-leeftijd en de senioren inclusief A-junioren. De belangrijkste reden is dat de ene groep geen alcohol mag drinken en de andere groep wel. Het is op zich wel jammer dat daarmee de B- en de A-leeftijd is gescheiden.

Officiële opening van de kunstgrasvelden 2 en Rabobank op 10 september 2006.

Onder grote belangstelling werd door de Loco-burgemeester de nieuwe kunstgrasvelden in gebruik genomen. Bijzondere aandacht was er voor de opening van het Rabobankveld door de directeur van de Rabobank. Ook de officiële naamgeving van de Ans Venhoeven speelplaats door de nabestaanden van Erelid Ans deed velen terugdenken aan de tijd dat Ans de allerkleinsten onder haar hoede had.

Holland Feest, 21 oktober 2005

Een aantal dames van Dames 1 organiseerde dit feest met live muziek van Party Harry en DJ Bart, dat voorafgegaan werd door muziek met onze eigen Sander als DJ.

Thé Dansant.

Na de wedstrijden van Dames en Heren 1 werden op 6 november 2005 , 4 december, 19 maart 2006, en 28 mei gezellige nazits georganiseerd.

Friday After Exercise Party.

Na de trainingen op vrijdag is op 18 november 2005, 16 december, 10 maart 2006 (After-Ski) en 21 april (Karaoke) de Friday After Exercise Party georganiseerd.

Grote Clubactie.

Ook dit jaar werd de Grote Clubactie weer georganiseerd. Vera Meijer, Hans Kemeling, Jules en Els Groenenberg deden de administratie en zorgden ervoor dat er een vlekkeloze afhandeling van de lotenbezorging kon plaatsvinden. Ieder jaar brengt deze actie veel geld voor Ares in het laatje. Belangrijkste is echter dat alle leden iets doen voor de Club. Eens per jaar moet iedereen zich inspannen om iets terug te doen. De jeugd heeft daar geen moeite mee al zijn ze soms wat slordig. Senioren vinden het maar zo zo, maar iedere keer lukt het toch weer om de gestelde doelen te halen. Dit jaar is er € 4800 opgehaald.

Hockeyevenementen.

Hockeykampen.

In de zomer werden hockeykampen gehouden en wel van 11 aug tot 12 aug voor de D-jeugd, van 15 aug tot 17 aug voor de C-jeugd en tenslotte van 17 aug tot 19 aug voor de A- en de B-jeugd. Er waren wel wat beperkingen i.v.m. de aanleg van de kunstgrasvelden. Zo mochten over het hek geslagen ballen niet opgehaald worden en dat koste best wat moeite en zelfbeheersing.

Kledingbeurs 27 augustus 2005.

Ready tot Start 4 september 2005.

Trimmerstoernooi 15 oktober 2005.

Verbunt Hockey Keepers clinic 22 oktober 2005.

Voor de vijfde keer werd dit evenement georganiseerd. In heel Nederland liep vroeg de wekker af, want heel veel keepertjes moesten naar Apeldoorn. Dit belangrijke evenement heeft inmiddels een landelijke uitstraling. Vooral Bjorn Soeteman tekende voor de organisatie.

Notaris van Dooren juni 2006.

Op 18 juni 2006 werd het jaarlijkse Notaris van Dooren Open/Familietoernooi van Ares gespeeld, dit jaar voor het eerst in de six a side opzet. Helaas waren er ondanks dat er kleinere teams konden worden samengesteld niet genoeg teams om van een spectaculair evenement te spreken. De aanmoediging om hieraan mee te doen moet nog eerder worden gestart. De notaris reikte zoals vanouds de prijzen uit.

Café Confetti Six a Side Toernament 2006.

Op 25 juni konden veel niet hockeyers hier spelen tegen echte hockeyers en zo kennismaken met het edele hockeyspel. Door met teams van 6 spelers te spelen was er een grote spelvreugde en veel contact met de bal.

Diversen.

Personele zaken.

Er hebben zich dit seizoen geen vermeldenswaardige voorvallen voorgedaan in de persoonlijke sfeer.

Aresshop

Ares is in dit verslagjaar gestart met de verkoop van Ares-artikelen. Via de website kunnen allerhande artikelen met Ares-logo worden aangeschaft die niet via de normale inkoopkanalen te verkrijgen zijn.

Verantwoording.

Dit jaarverslag is een samenvoeging van bijdragen van bestuursleden, ledenadministrateur en jeugdkader.

Concept is door het bestuur vastgesteld op 14 september 2006. Vastgesteld op ledenvergadering van 16 september 2006.

Namens het bestuur van HC Ares

Peter Steenmeijer
voorzitter