Jaarverslag verenigingsjaar 2004-2005

bijgewerkt op

Algemeen beeld.

Na het op zich rustige jaar 2003-2004 stond het seizoen 2004-2005 in het teken van het vervangen van het oude kunstgrasveld. Dit veld dat op 20 mei 1986 voor het eerst werd bespeeld, was geheel en al versleten en bovendien sinds zomer 2003 ten prooi aan vandalisme. Overleg met de gemeente om het fietspad midden door het Sportpark Nagelpoel weer af te sluiten liepen op niets uit. Het betrokken veld was goedgekeurd tot 1 september 2005 en er moest dus iets gebeuren. Het relaas van het proces rond de verbetering is te lezen onder accommodatie.

In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van de teloorgang van de cultuur van spetterende feesten, waar Ares om bekend stond. Ook dit jaar lukte het nog niet echt dit weer tot op het oude niveau terug te brengen. Misschien is er ook wel een zekere feestmoeheid opgetreden, anderzijds blijkt er wel behoefte aan te zijn. Eenzelfde moeheid die zich ook weer manifesteert bij de zelfwerkzaamheid. De aangebrachte beveiliging rondom het clubhuis blijkt te werken; er is gewoon minder vandalisme vastgesteld. De in het vorig seizoen van start gegane doelgroepen : Gehandicaptenhockey en knotshockey doen het goed, maar groeien nog niet echt hard. Op 13 juni is van het laatste door de KNHB een video gemaakt voor promotiedoeleinden. Ook werd Ares met Knotshockey prominent in het jaarverslag van de KNHB vereeuwigd.

Bestuur.

Bestuursvergaderingen.

Het bestuur heeft regelmatig vergaderd en wel op 26 juli, 23 augustus, 13 en 27 september, 6 december, 2 maart, 4 en 18 april, 11 mei en 6 juni. Omdat de voorbereidingen van de aanleg van de KG-velden was uitbesteed aan een commissie, was er in de periode van eind september tot begin en december en van begin december tot begin maart weinig behoeft aan bestuursvergaderingen. In de perioden rond ledenvergaderingen en in het late voorjaarwas er juist weer een grotere behoefte aan overleg in het bestuur.

ALV 19 september 2004.

Bestuur : PeterSteenmeijer, Voorzitter; Jan Slot, Operationele Dienst; Marga Venema-Remmers, Secretaris; Aad Verveld, Penningmeester; Jules Groenenberg, Hockeytechniek; Peter Zwarts, Clubhuis en Bar; Carice Spijkers, Evenementen; Frank Kempkes, Herbouw Clubhuis. Frank Kempkes is in het bestuur opgevolgd door Henk Boersma, deze krijgt voorlopig de PR-functie. Helaas bleek al zeer snel dat Henk zich niet thuis voelde in zijn bestuursrol. Hij wilde graag ontheven worden uit zijn functie. Jammer, maar waar. Peter Steenmeijer neemt zijn PR-functie waar. Belangrijkste agendapunten waren de rekening en de begroting en het investeringsplan, dit jaar in een meerjarig perspectief uitgezet om te laten zien dat er ruimte is voor het doen van investeringen in nieuwe veld(en). Het begrote tekort van 8.485 euro is omgezet in een winst en ook voor volgend jaar wordt een positieve begroting voorgelegd met een overschot van ca 20.000 euro. Gehuldigd werden twee leden die beide het 600ste lid waren. Eén voor zomer en één na de zomer. Verder werden er een drietal speldjes uitgereikt voor het aaneengesloten 25-jarig lidmaatschap.

Extra ALV 28 april 2005.

In deze ALV werden een aantal belangrijke besluiten genomen met betrekking tot de aanleg van 2 nieuwe kunstgrasvelden en de financiering daarvan. Hoewel de opkomst tegenviel (34 leden) werden de voorstellen met 45 stemmen vóór, en 1 onthouding, aangenomen. Er waren tijdens deze vergadering ook geen bezwaren tegen de benoeming van Coen Weddepohl als secretaris.

Secretariaat.

Automatisering.

2 Maart werd besloten om een automatiseringscommissie in te stellen met als doel om in te spelen op de wens van de KNHB om ledenadministraties, wedstrijdadministraties e.d. te kunnen koppelen. Deze commissie heeft een programma van eisen opgesteld, en aan de hand daarvan een aantal software pakketten vergeleken. Een oplossing voor onze problemen dient zich al wel aan, maar het wachten is op een aantal onderdelen die nu nog niet “marktrijp” zijn.

Vrijwilligers.

Secretaris is tevens vrijwilligerscoördinator. 25 Juni is een vrijwilligersavond georganiseerd die door een kleine groep “die hards” bezocht werd. Deze zomer (30 juli, 6 en 20 augustus) stonden er een groot aantal klussen op het programma om met name het buitenterrein en de kleedkamers verder te verfraaien, bij voorkeur in eigen beheer. Daarvoor is een oproep naar vrijwel alle leden uitgegaan. Waarschijnlijk vanwege de vakantieperiode was de respons heel erg laag en dus teleurstellend. Maar diegenen die wel aan het klussen zijn hebben voor Ares “goud” in hun vingers. We kunnen dat in de vorm van een kinderspeelplaats, een jeu de boules baan, bestrating en aanpassingen in het clubhuis al heel goed zien.

Ledenenquête.

2 Maart werd tijdens de bestuursvergadering besloten tot het houden van een ledenenquête met als doel om voor de extra ALV op 28 april het draagvlak onder de leden te peilen m.b.t. de noodzakelijke investeringen in de velden en daarmee gepaard gaande contributieaanpassingen. Deze enquête is begin april gehouden. Het heeft totaal 103 inzendingen opgeleverd. De verwerking van alle gegevens is een zeer tijdrovende klus gebleken, en uw secretaris kon de exacte uitslag dan ook niet op tijd voor de ALV op 28 april aanleveren. Wel kon uit een voorlopige analyse worden opgemaakt dat de plannen van het bestuur breed gesteund werden, en dat Ares gemiddeld met een 7,7 beoordeeld werd. Inmiddels zijn alle gegevens in een eindrapportage verwerkt, en kan de officiële uitslag van de enquête op de ALV van 10 september gepresenteerd worden.

Ledenontwikkeling/Ledenadministratie.

Vorig jaar werd geschreven dat het er even naar uitgezien had, dat het ledental boven de 600 zou eindigen. We hebben het toen niet gehaald. Tijdens dit seizoen hebben we de 600 ruim gepasseerd. In juni werd het toch nog spannend: halen we de 600 als eindstand, omdat er veel opzeggingen waren; alles hing af van de ledenwerving bij de jeugd eind juni. Met de hakken over de sloot hebben we 604 leden behaald als eindstand. Het aantal leden heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

seizoen

begin-

stand

bij

in %

af

in %

eindstand

 

 

groei-

percentage

Gemiddelde groei in leden vanaf 1999

1999 / 2000

349

54

-

61

-

342

- 2

-7

2000 / 2001

342

103

30

45

13

400

+ 17

26

2001 / 2002

400

108

27

62

16

446

+ 12

32

2002 / 2003

446

122

27

65

15

503

+ 13

38

2003 / 2004

503

155

31

65

13

593

+ 18

49

2004 / 2005

593

101

17

90

15

604

+ 2

42

Het percentage opzeggingen is niet spectaculair anders dan andere jaren: dat schommelt steeds rondom de 15 %. Wel is het aantal nieuwe leden drastisch naar beneden gegaan. Schommelde dat percentage andere jaren rondom de 30%, dit jaar is dat slechts 17%. De lagere groei in het aantal leden wordt dus niet veroorzaakt door het opzeggen van een of meer elftallen, maar uitsluitend door minder aanmeldingen. Naar leeftijd is de opbouw als volgt (tussenhaakjes de getallen van vorig jaar):

per 30 juni 2005

leeftijdpeildatum 1 okt 2004

totaal

man

vrouw

jonger dan 10

142 (142)

51   (65)

91  (77)

10 of 11 jaar

76   (61)

33   (28)

43  (33)

12 of 13 jaar

59   (50)

25   (19)

34  (31)

14 of 15 jaar

38   (41)

17   (15)

21  (26)

16 of 17 jaar

27   (25)

8   (10)

19  (15)

18 t/m 34 jaar

83 (103)

40   (54)

43  (49)

35 t/m 64 jaar

158 (154)

94   (89)

64  (65)

ouder dan 64 jaar

21  (17)

13   (11)

8   (6)

Technische Commissie/Technische Zaken.

Algemeen.

De technische commissie bestond afgelopen jaar uit: Jules Groenenberg, tevens lid van het Bestuur; Bartje Vos, Johan Tervoert en Bart Wortelboer. De TC werd uitgebreid met coordinatoren voor de diverse leeftijdsgroepen binnen de jeugdelftallen. Iedere maandagavond om de 14 dagen was de TC bijeen in het clubhuis om technische hockeyzaken door te nemen. Tevens diende deze avonden als inloop voor spelers/speelsters alsmede ouders, wanneer deze met vragen zaten. De gelden van Centurio werden wederom goed besteed (ballenkanon). Het aanstellen van een aparte keeperstrainer(Hans van Loon ) begint zijn vruchten af te werpen. Een ieder die zich afgelopen jaar heeft ingezet worden uiteraard vanaf deze plaats nogmaals bedankt.

Senioren.

Helaas waren wij genoodzaakt om lopende de competitie ons Dames 4 elftal terug te trekken uit de competitie. Te weinig dames en een samengaan met een 5 tal speelsters vanuit EPE mislukte.Uiteraard was de promotie van ons tweede damesteam een hoogtepunt.Zowel Dames 1 als Heren 1 handhaafden zich; al was het bij de Heren met moeite.
Hartverwarmend is het om te zien, dat wanneer een ploeg (Heren 1) in de problemen zit; er toch weer een aantal spelers zijn, die de stick oppakken en Heren 1 hulp aanbieden. Ook dames 1 verdient een groot compliment. De dames hebben unaniem besloten, om na een toch wel moeilijk seizoen, er nog een jaar aan vast te knopen, mede in het belang van de vereniging. Voor heren 4 was dit het laatste seizoen. De oud studenten kunnen het niet meer opbrengen om elke week weer, uit heel Nederland, een balletje te slaan. Jammer, maar het is niet anders. Heren 2, 3 en Dames 3 speelden met wisselend succes; evenals de beide veteranenteams en natuurlijk niet te vergeten het dinsdag veterinnenteam.

Junioren.

Allereerst het kampioenschap van Meisjes B1 en Meisjes C3. En uiteraard niet te vergeten het Meisjes A1 team dat meedraaide in de topklasse en daar de nodige punten behaalde. Ook de prestaties van de overige jeugdteams geven hoop voor de toekomst. Verheugend is het dat in het nieuwe seizoen in diverse leeftijdsklassen 2 teams samengesteld kunnen worden, waardoor selectie tot de mogelijkheden gaat behoren.

Zaalhockey.

Het zaalhockey neemt binnen ARES toch wel een aparte plaats in. Bij de junioren is zaalhockey verplicht. Het is een prima manier om het winterseizoen door te komen en om tijdens die periode de conditie op peil te houden . Tevens wordt het technisch kunnen van spelers aangescherpt. Ook de senioren spelen elk jaar weer met groot enthousiasme. De Heren lukt het toch elke keer weer op een hoog niveau mee te draaien. Als enige 2e klasser tussen louter 1e klassers en overgangsklassers.!!

G-Hockey.

Deze groep is inmiddels uitgebreid tot 11 actieve speelsters/spelers. Elke zaterdag trainen en meedoen aan toernooien. G-Hockey zit in de lift en ARES blijft niet achter.

Knotshockey.

Een mogelijkheid om hockey te spelen vanaf ongeveer 60 jaar tot ............Op de vrijdagmorgen onder de bezielende leiding van o.a. onze voorzitter. Uitbreiding van deze doelgroep moet tot de mogelijkheden behoren.

Trimhockey.

Ares besteedt veel aandacht aan deze vorm van hockey. Op 3 verschilende dagen kan er getrimd worden. De diverse trimtoernooien zijn een jaarlijks terugkomende happening.

Accommodatie.

Clubhuis.

Doordat de groei van de vereniging doorging terwijl de plannen voor het nieuwe clubhuis in volle gang waren, werden we na de oplevering geconfronteerd met een gebrek aan ruimte. Dat manifesteert zich voornamelijk in de mogelijkheid om keepersspullen op te slaan in de buurt van de kleedkamers. Een oplossing is voorzien in het dichtmaken van de ruimte tussen de kleedkamers en de materiaalhokken aan de noordkant. Er komen daar 51 opbergboxen voor evenzovele keeperstassen. 15 Grote en 36 kleinere. Voorlopig zou dat voldoende moeten zijn. Inmiddels is de bouwvergunning verstrekt en kan er worden begonnen met de voorbereidingen. Tijdens de ledenvergadering van 28 april is er echter wel in de financiering ervan voorzien.

Bar.

Een jaar waarin veel gebeurd is binnen de barcommissie, die bestaat uit: Peter Zwarts (vergunninghouder, voorzitter); Jan van Zandbergen (vergunninghouder); Erwin van Kints (vergunninghouder); Els van der Mast (secretaris); Vera Meijer (inkoop); Ben Heppenhuis (inkoop); Susan Berkhof (planning clubhuis); Loes Adriaansens (indeling bardienst).

Een jaar waarin veel gebeurd is: Jan Teunissen die vele jaren lid van de barcommissie was, is dit jaar overleden. We zullen zijn aanwezigheid missen. Verder hebben Judith Brandsma en Carolien Dakkus aangegeven niet verder te willen in de barcommissie. Voor hen is de reden te druk privé.

Vorig jaar constateerde ik al dat de bereidheid om bardiensten te draaien of extra werkzaamheden te verrichten afneemt. Op dit moment zijn er zes actieve barcommissieleden en wordt er dus een onevenredige druk op deze mensen gelegd. Zeker op de zondagen is dit een probleem en zal er naar uitbereiding van de commissie gezocht worden. De druk op de zondagen is erg hoog, doordat er nog maar één vaste kracht is. Ben pakt het in zijn eentje op en krijgt voldoende hulp van de aanwezigen, maar een structurele oplossing moet gevonden worden. Het is gebleken dat de geldende regels, zonder goede barmensen, met de voeten getreden worden. Dit kan de club erg veel geld kosten en in het ergste geval moeten we de bar sluiten! Dus extra mankracht voor de zondag is cruciaal, anders zullen we op zondagen moeten besluiten de bar, eerder, te sluiten.

Is het dan een verloren seizoen voor de barcommissie? Nee, zeker niet! Er zijn gelukkig ook hele positieve zaken te melden. De winst is, ondanks een licht gedaalde omzet, gestegen. Wederom een groot compliment voor de inkopers! Door heel precies en scherp in te kopen is de fantastische prestatie van vorig jaar weer overtroffen.

Ook wat betreft de licht gedaalde omzet is er goed nieuws. Met ingang van het nieuwe seizoen kunnen er meer teams gelijkertijd trainen en spelen, de verwachting is dat dit een positieve invloed op de gezelligheid in het clubhuis zal hebben. Verder zijn we op dit moment druk aan het nadenken over vergroting van het assortiment en met name eten. De vraag naar snacks en dergelijke blijft en groeit.

Daarnaast zijn er dit seizoen een aantal evenementen geweest die de club extra geld opgeleverd hebben. Binnen de barcommissie leeft dan ook de hoop dat de uitbereiding van het complex ook uitbereiding van het aantal activiteiten betekent.

Velden.

Oude KG Veld.

Dit seizoen heeft geheel in het teken gestaan van het hopen te kunnen spelen op het oude kunstgrasveld, omdat het met de minste of geringste regen onbespeelbaar werd. Voor velen was het spelen op het veld so wie so al een gruwel, maar we moesten het er dit seizoen nog mee doen. Wel werd het mogelijk na te denken over een grote verbetering.

Voorbereiding nieuw KG Veld

De keuze bestond uit het renoveren van het oude veld of de aanleg van een nieuw veld naast het in 2001 nieuw aangelegde veld. Hoewel binnen de vereniging de grote wens leefde om het laatste te realiseren bleek dat in eerste instantie moeilijk haalbaar, omdat Alexandria het veld niet wenste af te staan. De gemeente leek niet bereid een deel van de extra kosten te dragen. Daarmee leek de laatste optie in het geheel niet mogelijk. Door de door het bestuur ingestelde kunstgrascommissie onder leiding van Jules Groenenberg werd derhalve in eerste instantie alleen de mogelijkheid onderzocht om het oude veld van een nieuwe mat te voorzien en twee miniveldjes aan te leggen. Dat laatste was belangrijk om de veldennood op zaterdag te lenigen. Omdat door de groei van de verenging de behoefte aan goede trainingsverlichting toenam, moest op het oude veld ook de verlichting verbeterd worden. Dat was een lastige wens, omdat het veld groter is dan een normaal hockeyveld en de verlichtingsmogelijkheid door de aanwezigheid van de hoogspanningsleidingen gecompliceerd is. Bovendien zou het aanleggen van een groot veld niet nodig zijn, omdat de voetbalverenigingen in de omtrek bij slecht weer gebruik zouden gaan maken van het nieuwe kunstgrasveld van Apeldoornse Boys.

Hoewel de offertes binnen de perken bleven en voldeden aan de mogelijkheden van de club, bleef de wens knagen om tot een andere oplossing te komen. De gemeente bleek echter niet van zins van mening te veranderen en wilde Ares op geen enkel manier tegemoet komen. Dat was gelukkig anders bij Alexandria. Die club kwam tot de slotsom dat het minder behoefte kreeg aan trainingsruimte en daarom een deel van hun terrein aan Ares kon afstaan. Daarmee was in ieder geval de fysieke mogelijkheid om de grote wens van de club te realiseren dichterbij gekomen. Na nog eens rekenen en rekenen bleek ook dat met een beetje geluk de club rijk genoeg was om een geheel nieuw veld aan te leggen mits de gemeente een bijdrage zou willen leveren in de meerkosten. Die wens is helaas niet in vervulling gegaan, maar er dienden zich andere mogelijkheden aan om de meerkosten te financieren. De meest ingrijpende daarvan was het in het leven roepen van een stichting, die in plaats van de hockeyclub Ares de velden zou gaan realiseren. Daarmee werd het mogelijk de btw terug te vorderen. Alhoewel het nog niet geheel zeker was, is tijdens de ledenvergadering op 28 april 2005 bijna unaniem besloten tot de kostbaardere variant in de hoop dat de gemeente nog iets zou willen bijdragen. Om het geheel te financieren werd de contributie opbrengst in totaal extra verhoogd met ca 5%. Omdat er nu ook tijd geweest was voor een herberekening van de contributie werd besloten bepaalde groepen meer te verhogen en andere buiten schot te laten en de oudere jeugd kon zelfs verlaagd worden. Hieraan was heel wat rekenwerk voorafgegaan, omdat er gekeken moest worden naar het totaal van opbrengst en kosten verschillende groepen. Daarbij gaat het dan niet alleen om contributie en veldkosten, maar ook om baromzet en trainingskosten. Uiteindelijk bleek de gemeente niet veel water in de wijn te willen doen, sterker men wilde Ares ook nog de gehele kosten van het in oorspronkelijke staat terugbrengen van het oude kunstgrasveld door Ares laten betalen. Aangezien dit veld voor de aanleg een halfverhard was en geen grasveld, kon hier door Ares eenvoudig aan worden voldaan, zij het dat de hekken en de tegels weg moesten. Omdat de minivelden aangelegd werden in de vorm van bijna een half veld en er dus geen sprake zou zijn van een wedstrijdveld, kon er gebruik worden gemaakt van het lava van het oude veld om als ondergrond te dienen voor de minivelden. Doordat inmiddels de gemeente had besloten dat ons oude kunstgrasveld geen ander doel kon dienen dan als trainingsveld voor Alexandria, kwam de zaak in een stroomversnelling en kon tot de aanleg worden besloten van een heel nieuw veld naast het bestaande kunstgasveld en een half veld in het verlengde van het bestaande kunstgrasveld. Ares was daarmee na ruime 19 jaar weer terug binnen de oude omheining. Bij de aanleg kon worden uitgegaan van een gesloten grondbalans, omdat de hoogte van het trainingsveld van Alexandria en de hoogte van het miniveld variabel waren. De aanleg zou worden gedaan door de Stichting Accommodatie Nagelpoel, waarvan Louis Zwarts de voorzitter zou worden, Peter Steenmeijer de secretaris en Johan Tervoert Penningmeester. In de statuten werd bepaald dat de meerderheid van het bestuur altijd door Ares wordt benoemd en ontslagen. Nadat op 19 juni 2005, tijdens het Notaris van Dooren Open de laatste wedstrijd op het oude veld was afgewikkeld, is tijdens een kleine plechtigheid onder het toeziend oog van de naamgever van dat toernooi door de voorzitter de middenstip uit de mat verwijderd, waarmee het veld officieel buitendienst is gesteld. Op maandag 20 juni is de oude mat verwijderd. Toen bleek ineens dat oude lava wel eens heel geschikt zou kunnen zijn om de braakliggende driehoek aan de zuidkant van het clubhuis van een nuttige functie te voorzien. In allerijl zijn er toen maatregelen genomen om de overtollige grond in de zuid driehoek te verwijderen en in depot te zetten voor verdere verwerking in het trainingsveld van Alexandria en een deel van de lava op te brengen in dezelfde driehoek. Daarmee zijn veel kosten bespaard en is de voor velen en doorn in het oog zijnde driehoek omgebouwd tot een mogelijk in de toekomst veel gebruikt Jeu de Boulesveld. Dat het terras het vreselijk heeft moeten ontgelden vanwege de zware transporten, moest helaas op de koop toe worden genomen. Op 3 september werden de nieuwe velden in gebruik genomen.

Evenementen.

Hockeykampen 12-20 augustus 2004.

Kledingbeurs 28 augustus 2004.

Biertapcursus 1 september 2004.

Coupe d‘entree 4 september 2004.

Ready tot Start 5 september 2004.

Trimmerstoernooi 16 oktober 2004.

Verbunt Hockey Keepers clinic 23 oktober 2004.

Griezelavond 16 april 2005.

Minislotdag 11 juni 2005.

Notaris van Dooren 19 juni 2005.

Officieel afscheid van het oude kunstgrasveld 19 juni 2005.(vanaf 20 mei 1986).

Vrijwilligersavond.

Gekozen is voor een sobere maar gezellige avond. Door de activiteiten op het oude kunstgrasveld, was er bij het bestuur niet veel animo om diep in de reserves te tasten voor het opzetten van een sprankelende gebeurtenis. Wel beloofde het bestuur volgend jaar met een meer aansprekende avond te komen.

Personele zaken.

Op 27 november 2004 overleed ons Erelid Piet van Maaren.

Op 7 december 2004 overleed ons trimlid en vader van 2 jeugdleden Gert Jaap Abrahams.

Op 16 april overleed onze vrijwilliger en vader van seniorleden Jan Teunissen.

Verantwoording

Dit jaarverslag is een samenvoeging van bijdragen van bestuursleden, ledenadministrateur en jeugdkader.

Concept is door het bestuur vastgesteld op 15 augustus 2005.

Vastgesteld op deledenvergadering van 10 september 2005.

Namens het bestuur van HC Ares,

Peter Steenmeijer,
voorzitter